Name Class Last Raid
Anucrabriem Shaman 08/09/22
Carblis Shaman 08/09/22
Chocster Shaman 08/09/22
Rulle Shaman 08/09/22
Shreds Shaman 08/09/22